Windpark Spuisluis
  

Omgeving en ecologie

Wat hoor je van de windturbines?
Hoewel de ontwikkelingen van windturbines hard gaan, zijn ze niet geluidloos. Een windturbine produceert op ashoogte, dus daar waar de wieken draaien, het meeste geluid, namelijk 105 dB. Dat is te vergelijken met het geluid van een cirkelzaag. Op de grond op 400 meter afstand is het geluid te vergelijken met een koelkast (40dB). Op 200 meter afstand op de grond is het geluid te vergelijken met een stofzuiger (80dB).

De grens ligt in Nederland op 47 dB overdag en 41 dB ’s nachts. Ter vergelijk: 
- een gespreksniveau is 60 dB(A),
- een drukke verkeersweg op 10 meter afstand 80 dB(A),
- een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 dB(A),
- en een drilboor op 1 meter afstand 110 dB(A).

Hoeveel geluid mag een windturbine op de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing wettelijk maken?
De geluidsnorm in Nederland ligt overdag op een jaargemiddelde van 47dB en ’s nachts op 41 dB overdag, wat in de praktijk neerkomt op een afstand van minimaal 400 a 450 meter van woningen. Dit komt overeen met de hanteerde normen en bijbehorende afstanden in onze buurlanden.

Hoe zit het met laagfrequent geluid?
Windturbines produceren zowel laag-, midden- als hoogfrequent geluid. Alle geluidsfrequenties worden meegewogen in de Nederlandse geluidwetgeving die ook windturbine geluid reguleert.

Geven windturbines slagschaduw en is dat te voorkomen?
Windturbines kunnen slagschaduw geven. Dit is de bewegende schaduw die optreedt wanneer de zon achter de rotorbladen staat. Wettelijk is geregeld dat er niet meer dan 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten slagschaduw op een omliggende woningen mag komen. 

Geven windturbines lichtschittering en is dat te voorkomen?
Lichtschittering kan ontstaan doordat zonlicht op de draaiende rotorbladen schijnt. Om dit te voorkomen worden de rotorbladen van de windturbines worden voorzien van een anti-reflecterende coating.

Krijgen de windturbines ook luchtvaartverlichting?
Windturbines die hoger zijn dan 150 meter moeten voorzien zijn van obstakelmarketing in de vorm van lampen: een wit knipperlicht overdag en een rood knipperlicht ’s nachts. De windbranche is in overleg met de met de Inspectie Leefomgeving en Transport om te zien hoe er wel een veilige situatie ontstaat voor de luchtvaart, maar de hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk is. Onlangs heeft de inspectie herziene richtlijnen gepubliceerd. Het is nu mogelijk om de lichtintensiteit van de verlichting op windturbines aan te passen (c.q. te verminderen bij helder weer), mits de lampen aan speciale eisen voldoet. Vooralsnog zullen de turbines rondom Delfzijl voorzien moet worden van verlichting.

Hebben windparken effect op de gezondheid?
Windturbines en gezondheidsklachten worden regelmatig met elkaar in verband gebracht. De verbanden worden met name gelegd met het geluid van windturbines. In deze factsheet van NWEA zijn verschillende onderzoeken en hun conclusies op een rij gezet. Wat betreft het effect op de gezondheid, constateren de onderzoekers dat niet bewezen of aannemelijk is dat windturbines rechtstreeks gezondheidsproblemen met zich meebrengen.

Wat zijn de gevolgen van een windpark voor flora en fauna?
Bij het bepalen of een beoogde locatie voor windturbines ook daadwerkelijk geschikt is wordt een milieueffectrapportage opgesteld. Daar worden o.a. onderzocht wat de effecten op de flora en fauna zijn, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. 

En hoe wordt daar vervolgens rekening mee gehouden bij de aanleg van het windpark?
Indien er sprake is van beperkingen o.b.v. de wet Flora & Fauna, dan zullen die beperkingen in de bouwfase en de beheer fase worden opgelegd en uitgevoerd. Dat zou kunnen zijn het stilzetten van de turbines op een moment waarop er veel vleermuizen in de buurt zijn.

Er worden toch heel veel vogels gedood, omdat ze tegen de draaiende wieken aanvliegen?
Recent Canadees onderzoek (studie van Environment Canada, publicatie nov 2013) toont aan dat de meeste vogels die sterven door mens-gerelateerde activiteiten windmolens slechts verantwoordelijk zijn voor 0,007%.

Huiskatten/wilde katten: 74%
Hoogspanningsleidingen en gebouwen: 9%
Verkeer: 5%
Jacht: 2%
Pesticiden: 1%
Windmolens: 0,007%

Hoe zit het met waardedalingen van woningen?
De Windenergie branchevereniging NWEA heeft hier een factsheet over opgesteld. Het belangrijkste daarin is:

  • Er bestaan juridische regels – WOZ-aanslag en planschade - voor huiseigenaren die vinden dat ze schade ondervinden door bouwactiviteiten;
  • Er is daarbij geen verschil tussen windenergie of andere activiteiten;
  • Rechters kijken in procedures om lagere WOZ naar locatie-specifieke argumenten;
  • Algemene regelingen voor lagere WOZ door gemeenten verstoren het beeld van de waarde van een woning;
  • Ook windturbines worden aangeslagen voor de WOZ.


Daarnaast heeft het Tinbergen Instituut in 2014 een onderzoek gedaan naar het effect van windturbines op de woningwaarde. Dit onderzoek concludeert dat de woningprijzen nabij windturbines gemiddeld kunnen dalen met 1,4 tot 2,3 %

 

Deel deze pagina:

 

Contact
-->